ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
18

• ชาย
108

• หญิง
62

รวม
188


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
1

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
51

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
53

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ไม่ระบุ
74


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกวิชาช่างยนต์
26

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
9

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
20

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
1

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
8

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
9

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• งานศูนย์ประสานงานการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาต
2

• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
8

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางคนึงนิจ ก้องกานน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายวินัย เทนสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุดาพร จันทรศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกรองกาญจน์ สร้วงชู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางทัศนีย์ พงศ์โสภา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายประสิทธิ์ สิงห์กุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมปราชญ์ ชัยสุตานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุคนธา สิงห์กุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางโกศล อินนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุปราณี ศรีสะอาด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปรียาพร นาคบำรุง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจีราวรรณ พรมกำเหนิด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวบังอร ดำด้วงโรม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวคณา คณะเกษม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวนิตย์ ไหมสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ปุณยวีร์ เซ่งเส้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกมลวรรณ จันทร์แดง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศิริรัตน์ พรหมรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์