ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
125

• หญิง
68

รวม
193


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
1

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
61

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
74

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ไม่ระบุ
46


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26

• แผนกวิชาช่างยนต์
24

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
10

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
16

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
9

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
9

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• งานศูนย์ประสานงานการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาต
2

• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางคนึงนิจ ก้องกานน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายวินัย เทนสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุดาพร จันทรศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกรองกาญจน์ สร้วงชู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางบุญเรียม เฉลิมพักตร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางทัศนีย์ พงศ์โสภา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางรุ่งทิวา มีสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนพรัตน์ สุตันติราษฏร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจิรพันธ์ ชัชเวช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายประสิทธิ์ สิงห์กุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมปราชญ์ ชัยสุตานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุคนธา สิงห์กุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางโกศล อินนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเยาวพร สุขพรมา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุปราณี ศรีสะอาด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุภาภรณ์ ราชจินดา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปรียาพร นาคบำรุง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจีราวรรณ พรมกำเหนิด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวบังอร ดำด้วงโรม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวิวัฒน์ รอดเกิด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวคณา คณะเกษม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวนิตย์ ไหมสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายณัฐศิลป์ วรรณโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกมลวรรณ จันทร์แดง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเสาร์วดี คชสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศิริรัตน์ พรหมรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์