ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
125

• หญิง
68

รวม
193


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
1

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
61

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
74

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ไม่ระบุ
46


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26

• แผนกวิชาช่างยนต์
24

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
10

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
16

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
9

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
9

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• งานศูนย์ประสานงานการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาต
2

• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4

แผนกวิชาช่างยนต์


นายสุชาติ รุ่งรังษี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์

นายสุรพล มีสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสัญชัย ทองแป้น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสมศักดิ์ รักเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายพิระ วิจะสิกะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายชูแมน เผือกเดช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวิชัย ลิวิวัฒนกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายภานุวัฒน์ แก้วพิชัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายธนาวุฒิ เดี่ยววนิช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสราวุธ สมบูรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวิทยา โพธิ์ถาวร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวสุดาพร สุขมี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายนพดล สุตันติราษฏร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายจิระพงศ์ อ่อนหนู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์

นายเอี่ยม ช่วยเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายนพดล เวชพิมล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์

นายวรากร ไทยเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสนธยา สังข์ไข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายรวิวัฒน์ คำหวาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายวันเฉลิม เชาวลิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอานนท์ ทองหล่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสิทธิพงษ์ ธีธารัตน์กุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายปิยะพงศ์ สำลีแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์