ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
103

• หญิง
69

รวม
176


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
35

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
35

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ไม่ระบุ
98


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
18

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
9

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
1

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
9

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• งานศูนย์ประสานงานการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาต
2

• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
58

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกนายชูแมน เผือกเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำนายสุชาติ รุ่งรังษี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายพิระ วิจะสิกะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายอนุชิต นาคทองแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายวิชัย ลิวิวัฒนกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายวุฒิศักดิ์ กิ่งแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายภานุวัฒน์ แก้วพิชัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายเชาวโชค ทองเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวิทยา โพธิ์ถาวร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวสุดาพร สุขมี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายชยางกูร ไชยวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายจิระพงศ์ อ่อนหนู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน)นายเอี่ยม ช่วยเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครูอัตราจ้างนายวรากร ไทยเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอานนท์ ทองหล่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายปิยะพงศ์ สำลีแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายกฤษฎา เด็กหลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายเจษฎา ดาวเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์