ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
18

• ชาย
108

• หญิง
61

รวม
187


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
1

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
51

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
53

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ไม่ระบุ
73


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกวิชาช่างยนต์
26

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
9

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
20

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
1

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
8

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
9

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• งานศูนย์ประสานงานการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาต
2

• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า


นายสุรพล ช่วยดำรงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

สมศักดิ์ พิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายประหยัด สมบัติทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายมงคล นาคประสม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายวิสุทธิ์ พุทธิศาวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายสุริยา ทองนพคุณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายสมหวัง ศุภพล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านาย สุรทิน คงเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายวรพงษ์ ภาราทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายกฤษณ์ โชติพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายจรัส จุนเด็น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าธรรมสิงห์ เทพเลื่อน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายพุทธิพงศ์ พานิช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายกิจจา แก่นศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายภาณุ บุญญานุพงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าจักรพันธ์ พิทักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายจาตุรนต์ เจริญรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายเอกรัตน์ ศรีสว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายพิบูลย์ ศิวายพราหมณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าพรรณผกา ด้วงกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า