ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
103

• หญิง
69

รวม
176


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
35

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
35

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ไม่ระบุ
98


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
18

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
9

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
1

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
9

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• งานศูนย์ประสานงานการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาต
2

• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
58

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้าแผนกว่าที่ ร.อ. อัมรินทร ทองรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนายณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางธัญนันท์ ชัยศร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายเฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสิทธิพงษ์ จีนหมั้น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายสุธีร์ ก่อบุญขวัญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายวรวุฒิ ตั้งนรกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูนายณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูอัตราจ้างนางสาวสุภาพร คงประพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายภูดินันท์ รอดเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์